dodano: 7.01.2019 w kategorii:

Zapytanie ofertowe Wi-Fi

Kliknij tutaj, aby pobrać pdf

Kraków, dnia 07.01.2019r.

………………………

………………………

………………………

  /dane oferenta/

 

 

Zapytanie ofertowe 

na zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w krużgankach Klasztoru Franciszkanów w Krakowie poprzez utworzenie aplikacji mobilnej i wykonanie sieci wifi   

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Klasztor Franciszkanów w Krakowie

Pl. Wszystkich Świętych 5

31-004 Kraków

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aplikacji mobilnej i wykonanie sieci wifi celem zastosowania innowacyjnych rozwiązań w krużgankach Klasztoru Franciszkanów w Krakowie, w skład którego wchodzą następujące części:
  • Część nr 1 – Utworzenie aplikacji mobilnej o specyfikacji:
   • możliwość dodawania nieograniczonej ilości obiektów do aplikacji;
   • możliwość dodawania nieograniczonej ilości audioprzewodników;
   • aplikacja dostępna w języku polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim, ukraińskim, włoskim, hiszpańskim;
   • możliwość integracji z systemem beaconów do lokalizacji wewnątrz budynków; – czytnik QRkodów;
   • możliwość udostępniania obiektów i jednostki w mediach społecznościowych;
   • dostęp do statystyki związanych z odwiedzającymi osobami;
   • możliwość dotacji na rzecz klienta (np. dotacja na kościół z poziomu aplikacji);
   • możliwość zarządzania informacjami na temat jednostki klienta;

-funkcja lokalizacji (mapa obiektów);

-funkcja nawiguj do obiektu;

-funkcje dla osób niedowidzących: audiodeskrypcja, wysoki kontrast;

 • dostęp do statystyk na temat użytkowników aplikacji;
 • możliwość wysyłania wiadomości do użytkowników aplikacji;
 • możliwość informowania o wydarzeniach w aplikacji;

-możliwość zarządzania użytkownikami oraz treściami w aplikacji za pomocą panelu administracyjnego.

Dostępność:

 • panel administracyjny do zarządzania aplikacją; – aplikacja dostępna na urządzenia mobilne.

Oprogramowanie powinno umożliwiać:

 • zczytywanie kodów QR z udostępnionych dzieł,
 • zwiedzanie krużganków w nowej formie z pomocą smartfona, tabletu,
 • zwiększenie dostępności poprzez dostosowanie oferty do wieku odbiorcy,
 • wdrożenie audioprzewodników – wiele języków dla zwiedzających,
 • włączenie dzieł do mediów społecznościowych,
 • bezpośrednie informowanie użytkowników na temat organizowanego wydarzenia kulturalnego w przestrzeni krużganków,
 • ułatwienia w dostępie np. edytowalność treści, ekranu,
 • informacje dla użytkowników na temat dzieł znajdujących się na krużgankach.

KOD CPV 72000000-5 – Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

 

 • Część nr 2 – Wykonanie sieci wifi o specyfikacji:
  • separacja sieci WIFI dla każdego użytkownika z osobna, brak możliwości podsłuchu sygnału innych osób korzystających z WIFI;
  • wbudowane mechanizmy zarządzania dostępem użytkowników do stron www, usług sieciowych i aplikacji mobilnych.
  • zaawansowane mechanizmy pozwalające na przełączanie się użytkowników między punktami dostępowymi – tzw. roaming między punktami dostępowymi. Funkcjonalność umożliwi swobodne korzystanie z zasobów sieci internetowych (np. przeglądanie zawartości aplikacji mobilnej) w celu zwiedzania obiektu.
  • zbieranie statystyk na temat urządzeń/przeglądarek/systemów operacyjnych, za pomocą których użytkownicy logują się do sieci wifi. Umożliwienie na bieżąco śledzenia trendów oraz dostosowywanie aplikacji mobilnej do użytkowników.
  • szybka transmisję danych w najnowszym standardzie 802.11ac –dostęp do multimedialnych prezentacji eksponatów będzie natychmiastowy. Praca punktów w dwóch zakresach częstotliwości jednocześnie (2,4 i 5 GHz) i automatycznie zarządzają użytkownikami wifi tak, by łączyli się zawsze z najlepszą siecią dla ich urządzenia.
  • możliwość tworzenia tzw. map ciepła pozwalający na zobrazowanie przestrzeni, w których porusza się najwięcej gości.
  • możliwość śledzenia ilości nowych oraz powracających gości w sieci wifi,
  • instalacja sieci LAN pozwalająca na uruchomienie sieci wifi będzie w pełni zarządzalna (2 przełączniki PoE – dostarczające sygnał internetowy i zasilanie do punktów dostępowych), centralnie zasilana (przez UPSa),
  • podłączenie do sieci Internet z Głównego Punktu Dystrybucyjnego klasztoru (GPD) – 2 Lokalne Punkty Dystrybucyjne (LPD) w celu dostarczenia sygnału do punktów dostępowych. KOD CPV 72700000-7 Usługi w zakresie sieci komputerowej

 

Połączenie systemu Wi-Fi ze specjalnie przygotowaną aplikacją zapewni zwiedzającym nowe możliwości w dostępie do zasobów kultury Klasztoru Franciszkanów.

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 2. Wykonawca akceptuje treść zapytania – złożenie oferty jest uważane za akceptację warunków.
 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
  5. WYKLUCZENIA:
  6. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie będzie udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy. Na potwierdzanie braku podstaw do wykluczenia Oferent jest zobowiązany do złożenia Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do 11.2019r.
 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: 31-004 Kraków, pl. Wszystkich Świętych 5.

 

VI.  KRYTERIA OCENY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  

 

Lp.

   

Opis kryteriów oceny

Waga

 1. Cena brutto                                                                                                    100

 

Ocena ofert:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem:

 

Kryterium cena: 

Punktacja za to kryterium obliczana będzie wg następującego wzoru:

C = (Najniższa cena brutto ofertowa / Cena brutto ofertowa w rozpatrywanej ofercie) x 100 pkt.

 

 1. Cenę należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Do oceny będą brane pod uwagę ceny oferty brutto.
 3. Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją usługi.
 4. Cena podana w ofercie, musi być ceną ostateczną, nadto musi uwzględniać wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu.
 5. Cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty, pozostaje stała przez cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegać waloryzacji z wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług.

 

Ocena:

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą wartość punktową.

 

VII. DODATKOWE UWAGI

 1. Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę na realizacje przedmiotu zamówienia.
 2. W przypadku gdy Wykonawca, który złożył najkorzystniejsza ofertę uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający ma prawo wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych, złożonych ofert.

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1. Dopuszczalne jest złożenie oferty na wzorze Wykonawcy pod warunkiem, że zawiera ona wszelkie informacje wymagane przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dowolnie wybraną(e) przez siebie Część(ci) zamówienia. Części zamówienia oznaczone są w pkt. II opis przedmiotu zamówienia. Oferty na wykonanie niekompletnej Części zamówienia podlegają odrzuceniu.
 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. Oferta powinna być sporządzona pisemnie lub elektronicznie w języku polskim w jednym egzemplarzu oraz zawierać następujące elementy: datę sporządzenia, podpis  Wykonawcy lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu. Podpis powinien zostać sporządzony w sposób

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 07.01.2019r.

 

Dane Wykonawcy ………………………….

………………………….

………………………….

 

 

OFERTA 

na zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w krużgankach Klasztoru Franciszkanów w Krakowie poprzez utworzenie aplikacji mobilnej i wykonanie sieci wifi 

 

Przedmiot  zamówienia

Parametry zgodne z treścią zapytania

ofertowego 

zaznaczyć czy parametry są zgodne

Cena brutto

Podatek VAT

utworzenie aplikacji mobilnej  

TAK / NIE

 

 

 

 

   

wykonanie sieci wifi  

TAK / NIE

 

 

 

 

   

RAZEM

     

 

 

Oświadczenia oferenta:

 1. Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z warunkami Zapytania Ofertowego, nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte i zobowiązuję się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
 2. Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminie określonym w Zapytaniu Ofertowym.
 3. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z pkt. III.3 Zapytania Ofertowego
  • Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
  • Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  • Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  • Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 

Data sporządzenia oferty:  

 

 

  ………………………………………………………………

                                                                                                Pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej  do występowania w imieniu Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 07.01.2018r.

 

Dane Wykonawcy

 

…………………………..

…………………………..

…………………………..

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

 

 1. Oświadczam, że nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zmawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

 

 

 

Data 

 

 

 

………………………………………

Pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej  do występowania w imieniu Wykonawcy

Nasi darczyńcy

Copyright © 2015 Franciszkanska.pl
Projekt i wykonanie: PierwszaStronaMedalu.pl