Polityka prywatności

[Postanowienia ogólne]

Dbając o prywatność i zapewnienie wysokiego standardu ochrony danych osobowych użytkowników witryny www.franciszkanska.pl, Klasztor św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) Plac Wszystkich Świętych; 31-004 Kraków (dalej zwany: Klasztorem) informuje o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników witryny („Użytkownicy”).

Polityka Prywatności zawiera informacje o tym, w jaki sposób będą gromadzone, a także w inny sposób przetwarzane dane osobowe Użytkowników witryny. Klasztor zapewnia, że wszelkie działania podejmowane w ramach funkcjonowania witryny są zgodne z prawem polskim i prawem Unii Europejskiej, a także Dekretem ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z dnia 13 marca 2018.

Klasztor zaleca i zachęca, aby Użytkownicy zapoznali się z treścią Polityki prywatności.

Polityka prywatności jest dostępna dla Użytkowników w taki sposób, by mogli się z nią zapoznać z łatwością poprzez witrynę Klasztoru.

§1

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Klasztor.

Klasztor przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej,  a także na podstawie Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z dnia 13 marca 2018.

§2

1. Klasztor przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących sytuacjach i celach:

a.  W procesie obsługi procesu dokonywania darowizn (wpłat online) celem wysyłania podziękowań;
W obsłudze reklamacji na działanie witryny;
W prowadzeniu statystyk i analizy zachowań Użytkowników;
W przyjmowaniu intencji mszalnych oraz próśb i intencji modlitewnych Użytkowników;
W publikowaniu ogłoszeń duszpasterskich;
W procesie komunikacji z Użytkownikami.

b. przetwarzanie danych w wypadkach przewidzianych powyżej, odbywa się na podstawie zgody Użytkownika.

2. Ponadto Klasztor przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach:

a.  Archiwalnych;
b. Dochodzenia ewentualnych roszczeń lub ochrony przed nimi;
c. Rozliczenia z wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy o rachunkowości.

Przetwarzanie danych w wypadkach przewidzianych powyżej odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Klasztoru wynikający z gwarancji realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

§3

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika, w dowolnym momencie może ją wycofać w identyczny sposób jej wyrażenia.

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych mające miejsce przed cofnięciem zgody.

§4

Na stronie stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych w postaci plików cookies. Są one stosowane w celu lepszego dostosowania strony do potrzeb Użytkowników oraz zapewnienia dostępu do jej funkcjonalności.

§5

Podanie danych przez Użytkowników jest wymogiem umownym w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z funkcjonalności strony, tj. dokonuje darowizny, zamawia intencje mszalne lub składa intencje modlitewne. W tym wypadku odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości zrealizowania darowizny.

W pozostałym zakresie podanie danych nie jest wymogiem umownym lub ustawowym i jest dobrowolne.

§6

Strona nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim, może jednak udostępniać je:

  1. Krajowemu Integratorowi Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357, kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości;
  2. Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa NIP: 2090000825 REGON: 300649197 KRS: 287836, kapitał zakładowy 6.400.001,00 euro;

w celu zapewnienia obsługi procesu przekazywania darowizny, ofiary za zamówioną Mszę św. lub intencję modlitewną.

Na podstawie odpowiednich przepisów prawa, Klasztor jest zobowiązany udostępnić dane osobowe Użytkowników na żądanie organów publicznych do tego uprawnionych.

Udostępniając dane Użytkowników, Klasztor dokłada wszelkich starań, aby te informacje były właściwie zabezpieczane, w szczególności w sposób przewidziany właściwymi krajowymi i europejskimi przepisami ochrony danych osobowych.

§7

Klasztor przetwarza następujące dane osobowe:

a. Imię i nazwisko;
b.  Adres e-mail;
c.  Numer telefonu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia umowy i dla zrealizowania usługi przekazania darowizny, a także do zamówienia intencji mszalnej lub złożenia intencji modlitewnej.

§8

Użytkownik ma prawo do:

  1. Dostępu do danych osobowych oraz do informacji o sposobie i zakresie ich przetwarzania;
  2. Żądania sprostowania danych, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne;
  3.  Żądania usunięcia danych;
  4.  Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. Żądania przeniesienia danych osobowych;
  6. Sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych.

Użytkownik powinien zgłosić żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bazylika@franciszkanska.pl.

§9

Dane osobowe są przechowywane przez cały okres świadczenia usług drogą elektroniczną, a po ich zakończeniu przez okres nie dłuższy niż 8 lat.

Jeżeli istnieje wymóg prawny względem przechowywania danych osobowych przez określony czas, np. dla celów podatkowych i rachunkowych, Klasztor przetwarza dane przez czas wyznaczony w przepisach, np. 8 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce określone zdarzenie rachunkowe.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, Klasztor zaprzestaje przetwarzania danych wraz z cofnięciem zgody na ich przetwarzanie.

§10

Klasztor podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne celem zapewnienia jak najwyższej ochrony danych osobowych, w szczególności przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. Klasztor stosuje najlepsze dostępne jemu sposoby i procedury zapewniające zgodność przetwarzania danych z zasadami prywatności.

§11

Jeżeli Użytkownik uzna, że jego dane osobowe nie są odpowiednio przetwarzane przez Klasztor, jest uprawniony do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa lub Kościelnego Inspektora Ochrony Danych – Kościelny Inspektor Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa e-mail: kiod@episkopat.pl.

Użytkownik  może się skontaktować z Klasztorem drogą telefoniczną: +48 12 422 53 76 lub drogą mailową poprzez adres e-mail: bazylika@franciszkanska.pl.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest przełożony Klasztoru.

Nasi darczyńcy

Copyright © 2015 Franciszkanska.pl
Projekt i wykonanie: PierwszaStronaMedalu.pl